Meny Lukk

Informasjon om trampoliner og andre innretninger  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i tråd med endringer i EU regelverk omdefinert trampoliner fra å være en sportsinnretning til å være et lekeapparat. Fra mars 2015 regnes trampoliner til hjemmebruk som leketøy og skal oppfylle sikkerhetskravene i leketøyforskriften og standarden NS-EN 71-14. Styret har fått utarbeidet disse retningslinjene av juristene i OBOS.

 

Munkerudsletta borettslag er et forholdsvis tett bofellesskap og alle må være forberedt på å tilpasse seg slik at noens utfoldelse ikke er til urimelig
sjenanse for andre, og at sikkerheten ved forskjellige aktiviteter ivaretas.

Det er den enkelte som eier trampoliner, annet lekeplassutstyr og andre innretninger som har ansvaret for dette. Selv om slike innretninger
anbringes på borettslagets fellesareal eller i andelseiernes hager som rent juridisk er å anse som en del av fellesarealet selv om det tjener til den
enkelte andelseiers bruk så påtar borettslaget seg intet ansvar for slike innretninger.

Det er viktig at den enkelte eier av slike innretninger er seg bevisst at det er de som eventuelt kan bli holdt ansvarlig dersom noen kommer til
skade på trampoline eller annen innretning dette gjelder også i prinsippet overfor uvedkommende som bruker disse uten eiers tillatelse.

 

Av hensyn til vår felles trivsel og sikkerhet har styret på møte 4.5.2015 behandlet spørsmålet om trampoliner og andre innretninger i hager og på andre fellesarealer og fastsatt følgende retningslinjer:

 • Trampoliner eller andre innretninger kan kun monteres på det areal andelseieren selv disponerer (hageflekk eller tilsvarende), all montering av slike innretninger på andre deler av borettslagets fellesareal krever styrets skriftlige samtykke.
   
 • All montering og bruk av trampoliner og andre innretninger skjer for eierens egen regning og risiko, borettslaget har intet ansvar for disse og kan ikke holdes ansvarlig for skader på slike innretninger eller på person eller ting som følge av bruk av disse.
   
 • Eier av trampoline eller andre innretninger plikter å montere disse etter gjeldende monteringsanvisninger, med særlig vekt på at sikker bruk ivaretas.
   
 • Trampoline skal ha montert sikkerhetsnett, annet lekeplassutstyr skal være i henhold til de forskriftskrav som gjelder for disse.
   
 • Eier av trampoline eller annen innretning skal føre nødvendig tilsyn og vedlikehold slik at sikker bruk ivaretas.
   
 • Bruk av trampoliner og andre lekeplassinnretninger skal skje på en måte som ikke medfører urimelig støy eller plage for andre beboere.
   
 • Ved lengre fravær i forbindelse med ferier bør trampoline eller annet lekeplassutstyr sikres ved lås eller tildekking for å hindre uautorisert bruk.
   
 • Styret kan gi slike pålegg som anses saklige og nødvendige for å ivareta felles trivsel og sikkerhet.
   
 • Dersom trampoliner eller andre innretninger anses å utgjøre en fare for sikkerheten kan styret pålegge eier straks å utbedre forholdet, og om nødvendig gi pålegg om at trampolinen/innretningen fjernes. Likeledes kan trampoliner eller innretninger som i strid med punkt 1 monteres på andre deler av borettslagets fellesareal straks kreves fjernet av styret. Dersom trampolinen/innretningen ikke fjernes etter slikt pålegg kan styret etter skriftlig varsel få den fjernet for eiers regning og risiko.
%d bloggere liker dette: