Meny Lukk

Husordensregler for Munkerudsletta borettslag

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 28. april 1980 med senere endringer og tilføyelser. Endret 28.04.2014 og 07.05.2019.

Borettshaveren plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av hans husstand og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten og dens rådighetsområde må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

 
1. Innledning

Disse ordensreglene har til formål å sikre beboerne gode boligforhold og trygge godt naboskap og hygge under ordnede forhold. Det er lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse samtidig som fellesskapet innen borettslaget som helhet bevares. Ordensreglene er en del av leiekontrakten!

2. Alminnelig orden

Det påligger beboerne å bidra til ro og orden innen borettslagets område og verne om borettslagets eiendom. Alle private tiltak som berører husenes utseende og anleggets helhetsinntrykk – bør skje i gjensidig forståelse mellom de enkelte borettshavere og under rimelig hensyntagen til naboene og anleggets helhet.

Slike tiltak bør holdes i hevd med godt vedlikehold og stell. Ting som etter sin art eller på grunn av mangelfullt vedlikehold eller stell virker skjemmende, kan av styret forlanges fjernet eller utbedret.

Synlig tørking og lufting av tøy på søn- og helligdager bør ikke forekomme.

3. Ro i og utenfor leilighetene

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy. Særlig bør det i sommerhalvåret utvises forsiktighet ved bruk av TV, radio og musikkanlegg.

I tiden kl. 23.00 til kl. 07.00 bør det tas hensyn til naboene i og ved husene. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og samtykke fra beboerne ved siden av.

Hobbyvirksomhet som er forbundet med særlig plagsom støy, tillates bare etter særskilt avtale og med samtykke fra naboene som blir berørt.

 
4.1 Sanitæranlegg

Alle rom må i vinterhalvåret holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at det ikke oppstår frostskader på vannrør eller sanitæranlegg. Vannklosett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall eller på annen måte som kan føre til forstoppelse av eller skade på felles avløp. Det må heller ikke slås ut ildsfarlige eller særlige aggressive væsker (ufortynnede kjemikalier som syrer, baser eller fremkallingsvæsker).

Beboerne har plikt til å sette seg inn i hvor hovedkran i kum og stoppekran i leilighet befinner seg og hvordan disse betjenes for å begrense vannskade.

4.2 Varmekabler

Det er lagt inn varmekabler i vannrørene og i nedløpsrørene, fra taket. Varmekabelen må settes på før frost – og være på så lenge det er frost i bakken. (Kabelen er forøvrig termostatstyrt og kan derfor godt være tilkoblet hele året.) Hvis dette ikke gjøres, må skader bekostes av den enkelte beboer.

5. Tak og takvannsavløp

Silen på taket skal holdes ren for løv, barnåler etc. av den enkelte beboer. Dette må skje minimum 2 ganger i året (høst og vår).

Silen må ikke fjernes da dette kan medføre tilstopping av nedløpsrør og innvendige vannskader.

Forglemmelser her kan lett medføre erstatningsansvar ovenfor den enkelte borettshaver. Denne type vannskader dekkes dessuten ikke av borettslagets forsikringer.

6. Fremleie

  Fremleie må godkjennes av styret. Utleieren har ansvaret overfor borettslaget for alle skader som forårsakes av leieren.

7. Antenner

Til fellesanlegget må bare tilknyttes godkjente mottakere, og det må bare benyttes tilkoblingsutstyr som anført i veiledningen for antenneanlegget.

Private uteantenner for kommunikasjonsradio tillates ikke uten godkjennelse fra styret og offentlige instanser.

Private radio- og TV-antenner tillates ikke.

8.1 Bygningsmessige endringer

Bygningsmessige endringer, tilbygg eller fasadeforandringer kan ikke foretas uten styrets godkjenning. Slike arbeider må utføres i henhold til bygningslov og forskrifter.

Forøvrig henvises til folderen «Retningslinjer for bygningsmessige endringer».

8.2 Forandringer og vedlikehold

I tilknytning til leiekontraktens bestemmelser om forandringer presiseres at når det skal gjøres forandringer og vedlikehold av sanitæranlegg, elektriske innretninger og anlegg, samt ilsted og piper, må det brukes autorisert faghjelp.

 
9. Avfall

Hver husrekke bør finne en ordning slik at sekkene blir satt korrekt i stativene. Søppelsekkene er beregnet på husholdningsavfall. All søppel må pakkes godt inn, kartonger o.l. må brettes godt sammen – eventuelt rives i stykker. Sekkene må ikke overfylles og søppel må ikke settes ved siden av sekkene. Søppel som mistes på bakken må vedkommende fjerne omgående.

Større avfall kastes i containeren ved garasjehuset. Dette avfallet må også komprimeres. Kast ikke tomme kartonger uten å slå dem sammen eller i stykker – og hold containeren låst! (Samme nøkkel som til garasjehuset).

Avfall fra hager, samt fyllmasse skal kastes på det av styret anviste sted.

 
10. Stikkveiene til husene

Stikkveien til husene skal holdes rene av beboerne, eventuelt etter turnusordning i de enkelte hus. Hver beboer er ansvarlig for den del av stikkveien som hører til leiligheten.

 
11. Snømåking

Snømåking fra inngangsdørene til kjøreveiene foretas av beboerne. Likeledes holdes områdene rundt og foran søppelstativene, postkassene og strøsandkassene rene for snø.

Beboerne kommer til en fast ordning slik at beboerne etter tur og/eller i fellesskap utfører snømåking og eventuell sandstrøing.

Ved taknedløp som ender med vannutløp over terreng, må snøen fjernes omkring utløpet, slik at vannet får fritt avløp ved tining fra renne.

 Det må sørges for at vann kan få avløp enten til overvannskum eller vei slik at det ikke demmes opp. Snørydding fra tak og               balkonger må foretas hvis det ved store snømengder kommer våt snø eller regn. Hvis man skal gi seg i kast med å fjerne snøen fra takene, skal det ligge igjen et snølag på 20-30 cm, slik at man unngår skader på taktekkingen.

 
12.1 Grøntanlegg

Vedlikeholdet av grøntanlegget påhviler beboerne. Felles grøntanlegg holdes vedlike iflg. rodeinndeling. Beboerne i hver rekke eller rode kommer til en fast ordning angående gressklipping, opprydding etc. Det samme gjelder for lekeplasser, veier og andre fellesarealer.

12.2 Sykling og fotballsparking

Sykling og fotballsparking er ikke tillatt på borettslagets plener og lekeplasser – med følgende 2 unntak:

I. Lek med ball blant barn under skolepliktig alder ansees ikke som fotballsparking.

II. Fotballsparking er tillatt på den nye ballplassen, øst for nr. 159 – 165.

13. Garasjehuset

Beboerne plikter å benytte sin garasjeplass i garasjehuset og holde denne i orden.

Kjøreporter og gangporter som til enhver tid skal holdes låst, er utstyrt med systemlåser. Det er utlevert 2 systemnøkler til hver borettshaver.

Unødvendig parkering på garasjetaket – og ikke minst i Munkerudvollen, skaper ekstra belastning og sjenanse for andre borettshavere, våre gjester og våre naboer utenfor feltet.

Sykkel, bil-tilhengere o.l. må ikke plasseres på allerede trange parkeringsplasser. Dette gjelder spesielt for indre del av 1. etg. (tilfluktsrommet), men også generelt for hele garasjen – hvor det skaper parkeringsproblemer for andre.

Aviser og annet brennbart materiell er det forbudt å lagre i garasjen (ref. brannvesenets forskrifter).

De som benytter motorvarmer skal bruke tidsbryter i henhold til vedtak på gen.fors. 7/5-79. Det er tilstrekkelig at motorvarmeren er innkoblet i ca. 2 timer før start.

Det er ikke tillatt å benytte ordinære stikkontakter til lading av el-biler, ladbare hybrider eller andre ladbare kjøretøy.

Borettshavere som ikke har bil, kan leie ut garasjeplassen. Ved fremleie av garasjeplass skal borettslagets medlemmer ha fortrinnsrett. Styret er behjelpelig med dette.

 
14. Parkering/bilvask/kjøring

Kun nødvendig bilkjøring er tillatt.

Parkering og bilvask på veier og grøntanlegg i borettslaget er forbudt hele året. Av og pålessing på borettslagets veier må gjøres kortest mulig. All kjøring på borettslagets område skal skje i gangfart (Maks. 15 km/t.)

Bommene skal lukkes etter passering.

 
15.1 Dyrehold

Den som ønsker å holde en hund eller en katt, må søke styret om dette. Tillatelse gis under forutsetning av at søkeren er villig til å undertegne et tillegg til leiekontrakten.

Det er ikke tillatt å holde en hund eller katt hvis ikke nevnte tilleggskontrakt er undertegnet. Hunden skal alltid føres i bånd på borettslagets område.

 
15.2 Mat til fugler/skadedyr

Mat til fugler må bare gis så den ikke faller på bakken, da dette trekker rotter og mus til husene. Beboerne plikter å gi melding til styret om alle skadedyr som måtte trenge inn i husene.

16. Brannvern

Brannslangen skal til enhver tid være på plass i kjøkkenbenken og lett tilgjengelig. Ildsfarlige væsker må bare oppbevares i overensstemmelse med branntekniske lover og forskrifter.

17. Tilføyelser og endringer

Meldinger fra styret som supplerer disse ordensregler, inngår som en del av ordensreglene og opptas, hvis ikke annet bestemmes av generalforsamlingen, i nyutgave av ordensreglene.

Forslag om endringer av ordensreglene fremmes forøvrig for generalforsamlingen.

Last ned Husordensregler (pdf)

Ajour pr. 08.05.2019

%d bloggere liker dette: